Zakelijke algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Houthal 15 BV
Algemene Voorwaarden Houthal 15 BV
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de afnemer producten, digitale inhoud
en/of diensten
verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of
diensten door de
ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die
derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Afnemer: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn
handels-, bedrijfs-, ambachts-of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken,
diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de
afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem
zakelijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende
een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde
reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op
afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de afnemer
wordt gesloten in het kader van een
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten,
waarbij tot en met
het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer
technieken voor
communicatie op afstand;
11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
een overeenkomst, zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig
in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Bedrijfsnaam: Houthal 15 BV
Handelend onder de naam: Houthal 15 BV
Noorddammerweg 15
1424 NV De Kwakel
E-mail: info@houthal15.nl
Tel: 0297-569648
KvK-nummer: 81544847
Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op
elke tot stand gekomen
overeenkomst op afstand tussen ondernemer en afnemer.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, aangeven
op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek
van de afnemer
zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige
lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van
deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden
gesteld op zodanige
wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
worden
aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
kennisgenomen en dat zij op
verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
toegezonden.
Artikel 4 – Het aanbod
1. Het aanbod is ten aller tijden uiterlijk 14 dagen geldig na het uitbrengen van de aanbieding.
2. Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De
beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling
van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van
afbeeldingen, zijn deze
een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of
kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van
het aanbod zijn verbonden.
4. Bij het per abuis foutief vermelden van het aanbod staat het de ondernemer vrij de order
éénzijdig te annuleren.
Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment
van aanvaarding door
de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de
ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet
door de ondernemer is
bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische
en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de
consument elektronisch
kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan
zijn betalingsverplichtingen kan
voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan
van de
overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden
heeft om de overeenkomst
niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de
uitvoering
bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de afnemer de volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de
afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de afnemer met klachten terecht
kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het herroepingsrecht gebruik
kan maken, dan wel een
duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties, mits specifiek vermeld, en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover
van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of
uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. alle prijzen welke vermeld zijn op de website en op alle aanbiedingen die worden uitgebracht
door de ondernemer zijn aangegeven exclusief BTW;
Artikel 6 – Herroepingsrecht niet van toepassing
1. De afnemer gaat een zakelijke overeenkomst aan met betrekking tot de aankoop van
product(en).
Het herroepingsrecht is hier niet bij van toepassing.
De ondernemer gaat er van uit dat de afnemer een wel overwogen besluit maakt bij het
accepteren van het aanbod.
Artikel 6 – Retour
1. Retour van materiaal is alleen mogelijk al het materiaal aantoonbaar ondeugdelijk door de
ondernemer is geleverd aan de afnemer.
De afnemer dient duidelijk en overtuigend aan te kunnen tonen wat de aard van de
ondeugdelijkheid is door middel van beeldmateriaal als foto en/of video.
2. Artikelen kunnen in geen geval terug gestuurd worden wanneer sprake is van één of meer van
de volgende situaties:
– Het artikel is niet meer compleet, gezaagd of reeds verwerkt;
– Het artikel is gebruikt of beschadigd vanaf het moment de levering heeft plaatsgevonden
– Het artikel was speciaal voor u op maat gemaakt of op kleur gemaakt;
– Het artikel bevat niet alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken;
– Het artikel kan door haar aard niet worden teruggezonden;
3. De afnemer draagt alle kosten van het terugzenden van het product.
Artikel 7 – De prijs
1. Alle prijzen zijn uiterlijk 14 dagen geldig na het uitbrengen van een offerte.
2. Prijzen vermeld op de website zijn allen dagprijzen.
3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.
Artikel 8 – Nakoming overeenkomst
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het
aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de
datum van de
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of voorschriften. Indien
overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor normaal
gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie
beperkt
nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst
tegenover de
ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn
deel van de
overeenkomst.
Artikel 9 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de
uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van
diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan de ondernemer kenbaar heeft
gemaakt.
De afnemer heeft zich ervan verzekert dat dit adres voor grote vrachtwagencombinaties van 18
meter bereikbaar is.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
vermeld, zal de ondernemer
geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij
een andere
leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een
bestelling niet dan
wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen
nadat hij de
bestelling geplaatst heeft bericht.
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
moment van bezorging aan de afnemer of een
vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij
uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. De afnemer tekent voor akkoord en ontvangst als de specificatie en aantallen
kloppen conform het geen is besteld.
5. Bij het niet aanwezig zijn van de afnemer of een vooraf kenbaar gemaakte vertegenwoordiger
van de afnemer wordt de levering geaccepteerd
door de afnemer bij lossing van het materiaal. De verantwoordelijkheid hiervoor is voor de
afnemer.
Artikel 10 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de
door de afnemer
verschuldigde bedragen te worden voldaan vóór de levering. Het aanbod wordt als opdracht
aanvaard door de ondernemer op het moment dat de ondernemer de betaling heeft ontvangen
2. Bij de verkoop van producten aan de afnemer dient de betaling van het gehele orderbedrag
door de afnemer voorafgaande de levering te geschieden. De afnemer kan geen enkel
recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en),
alvorens de bedongen
vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door
de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de
ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn
betalingsverplichtingen te
voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde
bedrag de
wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte
buitengerechtelijke
incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen ten alle tijde minimaal 90,-
Euro
en maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende €
2.500,=
De ondernemer kan ten voordele van de afnemer afwijken van genoemde bedragen en
percentages.
Artikel 11 – Klachtenregeling
1.De afnemer meldt zijn/haar klacht uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van de bestelde
materialen. Deze klacht wordt kenbaar gemaakt per e-mail aan: klantenservice@houthal15.nl.
In deze e-mail dient de afnemer ten aller tijden zijn/haar naam, ordernummer, factuurnummer,
adres, telefoonnummer en bankrekeningnummer te vermelden.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de
afnemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij
de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend
vanaf
de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
vraagt, wordt door de
ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een
indicatie wanneer de
afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De afnemer dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in
onderling overleg op te lossen.
Artikel 12 – Geschillen
1. Om geschillen te voorkomen is het belangrijk dat de afnemer kennis heeft van de gekochte
producten en de verwerking daarvan.
Als dit niet het geval is dient de afnemer zich vóór aanschaf en verwerking van de producten te
wenden tot de ondernemer om deze kennis te vergaren.
Dit om enigerlei discussie te voorkomen betreffende het product of de toepasbaarheid daarvan
alsmede de mogelijke vervolgschade.
2. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de afnemer waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 13 – Actievoorwaarden
Tijdens actieperiodes welke door Houthal 15 BV opgezet en uitgedragen worden, gelden de
volgende voorwaarden:
• De korting is enkel geldig in de aangegeven tijdsperiode, deze wordt altijd via een pop-up
op de website uitgedragen.
• De korting is niet van toepassing op eerder geplaatste orders
• De korting is niet geldig op de transportkosten
Houthal 15 BV behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de actie stop te
zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.

Offerte aanvragen Whatsapp ons